Obchodné podmienky

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzaviera zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky, odoslaním vyplneného objednávkového listu alebo telefonicky. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný uviesť do objednávkového listu alebo oznámiť ústne nasledovné údaje:

– meno a priezvisko kupujúceho

– adresu kupujúceho

– druh, množstvo a cenu tovaru

– adresu dodania tovaru

– telefonický a emailový kontakt

– ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na www.lesona.sk

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čim dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

Potvrdená objednávka musí obsahovať údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru.

  1. ZMLUVNÉ STRANY

PREDÁVAJÚCI:

Ivan Spišiak - LESONA, IČO: 338 96 518, Riečka - Hlavná 259/101, 974 01 Riečka, Slovenská Republika

Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 18316/S

KUPUJÚCI:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

  1. OPIS TOVARU A CENA

Opisy jednotlivých tovarových položiek s cenami sú uvedené v príslušných sekciách na produktov.

Cena za dopravné kuriérom GLS, balné a manipulačné je 5,- EUR vr. DPH je rovnaká po celej SR pri zásielkách do 5kg. Cena dopravného sa mení podľa váhy a veľkosti balíku. Maximálna doba dodania je 10 pracovných dní. Cena dopravy je zdarma od sumy nákupu 70,- EUR 

  1. DODACIE PODMIENKY

Naša spoločnosť využíva na dodanie tovaru zmluvného partnera GLS v pracovných dňoch doručenie do 48 hodín. V prípade že tovar nie je skladom, zásielky sú odosielané kupujúcemu najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu.

Ak predávajúci nemôže dodať tovar do 10 dní je povinný uviesť túto skutočnosť pri potvrdení objednávky spolu s navrhovaným termínom dodania. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak s termínom dodania dlhším ako 10 dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do dvoch pracovných dní formou akou bola uskutočnená objednávka.

V prípade, že predávajúci požaduje zálohovú platbu v zmysle článku 5., je povinný dodať tovar do 10 dní odo dňa pripísania dlžnej čiastky na bankový účet.

  1. PREVZATIE TOVARU

Kupujúci je povinný na základe objednávky objednaný tovar prevziať a zaplatiť. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu preukázateľne vynaložených nákladov (cena prepravy). Táto povinnosť sa nevzťahuje na viditeľné poškodenie zásielky. Ak je tovar doručený pomocou služieb Slovenskej pošty má kupujúci možnosť prevzatia od poštového doručovateľa alebo v priestoroch pošty.

Prevzatie od Slovenskej pošty alebo GLS (platí aj pre iné dopravcu): Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť fólie, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. (Niektorí dopravcovia umožňujú aj prekontrolovanie vnútrajšku zásielky). Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu lesona@lesona.sk spísať s dopravcom škodový protokol a tento do 24 hodín zaslať faxom alebo e-mailom predávajúcemu. Ak je kupujúcim prevzatie zásielky potvrdené podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie neúplnosti alebo poškodenia dodávky nie je žiadny nárok.

  1. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti pri dodaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne EUR 663,88 (20 000,10 SKK,-) s DPH má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 10% kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch má právo predávajúci požadovať až 100% kúpnej ceny ako zálohovú platbu.

Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad – faktúru.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

  1. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.

Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.

Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu skladu predávajúceho. Tovar musi byť doručený v orginálnom balení spolu s faktúrou a žiadosťou o reklmáciu. Žiadosť o reklamáciu musí obsahovať popisuje dôvod rerklamácie.

Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania. Súčasťou správy o výsledku reklamačného konania je posudok autorizovaného znalca v príslušnom odbore.

  1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – FYZICKÉ OSOBY

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.

V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.

Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a v originálnom balení. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:

– Vaše identifikačné a kontaktné údaje,

– údaje o Vašich nákupoch.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie dostávať, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť zaslanim emailovej spravy na adresu lesona@lesona.sk

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.